Anasayfa    Site Haritası    Site İçi Arama :
Eceabat Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği, İhale İlanları

T.C.

ECEABAT KAYMAKAMLIĞI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

ÇANAKKALE İLİ ECEABAT İLÇESİNE BAĞLI ALÇITEPE VE KÜÇÜKANAFARTA KÖYLERİNE KİLİTLİ BETON PARKE TAŞ ALIMI ve NAKLİYESİ İŞİ  

Eceabat İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından Çanakkale İli Eceabat İlçesine Bağlı Alçıtepe ve Küçükanafarta Köylerine 4.400 M²  Kilitli Beton Parke Taş Alımı ve Nakliyesi  İşi  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.maddesi gereğince Açık İhale Usulü İle İlan Edilecektir.

1-  İdarenin

    a) Adresi: Eceabat İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

                      Hükümet Konağı Eceabat/ÇANAKKALE

    b) Telefon ve faks numarası: 286 814 10 01- 286 814 22 70

    c) Elektronik posta adresi (varsa): www.eceabat.gov.tr

    d) İlgili personelin Adı Soyadı Ünvanı: S. Tuğba BAHAR Mali Hizmet Yetkilisi

2- İhale Konusu Hizmetin

  1. Niteliği, türü ve miktarı: 2 köye toplamda 4400 m² H Tipi 8 cm400 Dozlu Kilitli Beton Parke Taşı Temini                                                     

    b) Yapılacağı yer: Eceabat İlçesi Küçükanafarta Köyü(2.200 m²) Alçıtepe Köyü(2.200 m²)

    c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanacaktır.

    d) İşin süresi ve teslimi: İşe başlama tarihinden itibaren 30 ( otuz ) gün içerisinde teslimat yapılacaktır.İmalatı biten kilitli Beton parke taşları Küçükanafarta ve Alçıtepe köylerine nakliye edilerek, köy muhtarlıklarına teslim edilecektir.

3- İhalenin

    a) Yapılacağı yer: Kaymakamlık Toplantı Salonu.

    b) Tarihi ve saati : 09/12/2013 pazartesi Günü Saat 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak  kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.( Ek Standart formlarda bulunan Teklif mektubu örneği içerisinde yazılması yeterlidir.)

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile  kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.1.8. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11.ve 12. maddelerinde sayılan durumlar ile 4734 sayılı kanunun 10. ve 12. maddelerindeki durumlarda olmadığına dair taahhütname

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen Ortak girişim beyannamesi

4.1.10. Vekaleten ihaleye katılım halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.11. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.

6- İhale dokümanı Eceabat  Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresinde ve www.eceabat.gov.tr adresinde görülebilir ve 50,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler 09.12.2013 tarih ve saat 10:00’a kadar Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresine elden teslim edeceklerdir. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8- İstekliler tekliflerini teklif mektubu ekinde verilen birim fiyat cetvellerinde belirtilen işler için birim fiyat teklif üzerinden KDV Hariç olarak verilecektir. Takvim yılı değişmiş olsa bile fiyat farkı ve avans verilmeyecektir. Birim Fiyatlarındaki artış veya il ile ilgili her türlü fiyat artışları ve bu artışlardan doğan talepler alınmayacaktır.

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İhaleyi alan Firma sözleşme sırasında teklif edilen toplam bedelin %6 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminat vereceklerdir. (Nakit yatıracaklar için: Banka Hesap No :Eceabat Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin  Eceabat Ziraat Bankası şubesi nezdindeki  İBAN: TR29 0001 0005 0309 8998 3750 02 No’lu hesap )

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü  olmalıdır.

11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Diğer hususlar:

1-Bankadan temin edilecek belgelerin faks ile teyitleri yapılanlar en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.

2-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 38. ve 39. maddelerinin 2. fıkrası gereğince idare katılımcıların sözlü yada yazılı 2. tekliflerini vermelerini isteyebilir.

3- Kurumumuz 4734 sayılı kamu ihale kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya istediğine vermekte serbesttir. İlan olunur.

                                                                                       ECEBAT İLÇESİ VE KÖYLERİNE HİZMET

                                                                                                          GÖTÜRME BİRLİĞİ

                                                                                                                    

T.C.

ECEABAT KAYMAKAMLIĞI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

ÇANAKKALE İLİ ECEABAT İLÇESİNE BAĞLI KÜÇÜKANAFARTA KÖYÜNE KİLİTLİ BETON PARKE TAŞ ALIMI ve NAKLİYESİ İŞİ  

Eceabat İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından Çanakkale İli Eceabat İlçesine Bağlı Küçükanafarta Köyüne 650,00 M²  Kilitli Beton Parke Taş Alımı ve Nakliyesi İşi  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.maddesi gereğince Açık İhale Usulü İle İlan Edilecektir.

1-  İdarenin

    a) Adresi: Eceabat İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

                      Hükümet Konağı Eceabat/ÇANAKKALE

    b) Telefon ve faks numarası: 286 814 10 01- 286 814 22 70

    c) Elektronik posta adresi (varsa): www.eceabat.gov.tr

    d) İlgili personelin Adı Soyadı Ünvanı: S. Tuğba BAHAR Mali Hizmet Yetkilisi

2- İhale Konusu Hizmetin

  1. Niteliği, türü ve miktarı: 650 m² H Tipi 8 cm400 Dozlu Kilitli Beton Parke Taşı Temini                                                     

    b) Yapılacağı yer: Eceabat İlçesi Küçükanafarta Köyü

    c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

    d) İşin süresi ve teslimi : İşe başlama tarihinden itibaren 15 ( on beş ) takvim günüdür. İşe başlama tarihinden itibaren 30 ( otuz ) gün içerisinde teslimat yapılacaktır.İmalatı biten kilitli Beton parke taşları Küçükanafarta Köyü’ne nakliye edilerek, köy muhtarlığına teslim edilecektir.

3- İhalenin

    a) Yapılacağı yer: Kaymakamlık Toplantı Salonu.

    b) Tarihi ve saati : 09/12/2013 pazartesi Günü Saat 10:30

4- İhaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak  kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.( Ek Standart formlarda bulunan Teklif mektubu örneği içerisinde yazılması yeterlidir.)

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile  kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.1.8. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11.ve 12. maddelerinde sayılan durumlar ile 4734 sayılı kanunun 10. ve 12. maddelerindeki durumlarda olmadığına dair taahhütname

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen Ortak girişim beyannamesi

4.1.10. Vekaleten ihaleye katılım halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.11. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.

6- İhale dokümanı Eceabat  Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresinde ve www.eceabat.gov.tr adresinde görülebilir ve 50,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler 09.12.2013 tarih ve saat 10:30’a kadar Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresine elden teslim edeceklerdir. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8- İstekliler tekliflerini teklif mektubu ekinde verilen birim fiyat cetvellerinde belirtilen işler için birim fiyat teklif üzerinden KDV Hariç olarak verilecektir. Takvim yılı değişmiş olsa bile fiyat farkı ve avans verilmeyecektir. Birim Fiyatlarındaki artış veya il ile ilgili her türlü fiyat artışları ve bu artışlardan doğan talepler alınmayacaktır.

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İhaleyi alan Firma sözleşme sırasında teklif edilen toplam bedelin %6 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminat vereceklerdir. (Nakit yatıracaklar için: Banka Hesap No :Eceabat Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin  Eceabat Ziraat Bankası şubesi nezdindeki  İBAN: TR29 0001 0005 0309 8998 3750 02 No’lu hesap )

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü  olmalıdır.

11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Diğer hususlar:

1-Bankadan temin edilecek belgelerin faks ile teyitleri yapılanlar en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.

2-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 38. ve 39. maddelerinin 2. fıkrası gereğince idare katılımcıların sözlü yada yazılı 2. tekliflerini vermelerini isteyebilir.

3- Kurumumuz 4734 sayılı kamu ihale kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya istediğine vermekte serbesttir. İlan olunur.

                                                                                       ECEBAT İLÇESİ VE KÖYLERİNE HİZMET

                                                                                                          GÖTÜRME BİRLİĞİ

                                                                                                                    

T.C.

ECEABAT KAYMAKAMLIĞI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

ÇANAKKALE İLİ ECEABAT İLÇESİ  BEŞYOL KÖPRÜ TABLİYE ONARIMI İŞİ

Eceabat İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından Çanakkale İli Eceabat İlçesi  Beşyol Köprü Tabliye Onarımı İşi  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.maddesi gereğince Açık İhale Usulü İle İlan Edilecektir.

1-  İdarenin

    a) Adresi: Eceabat İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

                      Hükümet Konağı Eceabat/ÇANAKKALE

    b) Telefon ve faks numarası: 286 814 10 01- 286 814 22 70

    c) Elektronik posta adresi (varsa): www.eceabat.gov.tr

    d) İlgili personelin Adı Soyadı Ünvanı: S. Tuğba BAHAR Mali Hizmet Yetkilisi

2- İhale Konusu Hizmetin

  1. Niteliği, türü ve miktarı: Beşyol Köprü Tabliye Onarımı İşi 

  1.   Yapılacağı yer: Çanakkale İli Eceabat İlçesi Beşyol Köyü

   c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

    d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 30 ( otuz ) takvim günüdür.

3- İhalenin

    a) Yapılacağı yer: Kaymakamlık Toplantı Salonu.

    b) Tarihi ve saati : 09/12/2013 Pazartesi Günü Saat 11:00

4- İhaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak  kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.( Ek Standart formlarda bulunan Teklif mektubu örneği içerisinde yazılması yeterlidir.)

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile  kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.1.8. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11.ve 12. maddelerinde sayılan durumlar ile 4734 sayılı kanunun 10. ve 12. maddelerindeki durumlarda olmadığına dair taahhütname

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen Ortak girişim beyannamesi

4.1.10. Vekaleten ihaleye katılım halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.11. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1.İş deneyim Belgesi: İsteklinin Son 15 yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ve bedel İçeren Bir Sözleşme Kapsamında Taahhüt Edilen ve Teklif Edilen Bedelin % 50 Oranından Az Olmamak Üzere İhale İş veya Benzer İşlere İlişkin İş Deneyimini Gösteren Belgeler.

4.3- İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri; inşaat mühendisliğidir .Betonerme Bina, Köprü ve menfez yapımı  işleri sayılacaktır.

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.

6- İhale dokümanı Eceabat  Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresinde ve www.eceabat.gov.tr adresinde görülebilir ve 50,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler 09.12.2013 tarih ve saat 11:00’a kadar Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresine elden teslim edeceklerdir. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8- İstekliler tekliflerini teklif mektubu ekinde verilen birim fiyat cetvellerinde belirtilen işler için birim fiyat teklif üzerinden KDV Hariç olarak verilecektir. Takvim yılı değişmiş olsa bile fiyat farkı ve avans verilmeyecektir. Birim Fiyatlarındaki artış veya il ile ilgili her türlü fiyat artışları ve bu artışlardan doğan talepler alınmayacaktır.

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İhaleyi alan Firma sözleşme sırasında teklif edilen toplam bedelin %6 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminat vereceklerdir. (Nakit yatıracaklar için: Banka Hesap No :Eceabat Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin  Eceabat Ziraat Bankası şubesi nezdindeki  İBAN: TR29 0001 0005 0309 8998 3750 02 No’lu hesap )

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü  olmalıdır.

11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Diğer hususlar:

1-Bankadan temin edilecek belgelerin faks ile teyitleri yapılanlar en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.

2-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 38. ve 39. maddelerinin 2. fıkrası gereğince idare katılımcıların sözlü yada yazılı 2. tekliflerini vermelerini isteyebilir.

3- Kurumumuz 4734 sayılı kamu ihale kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya istediğine vermekte serbesttir. İlan olunur.

                                                                                       ECEBAT İLÇESİ VE KÖYLERİNE HİZMET

                                                                                                          GÖTÜRME BİRLİĞİ

                                                                                                                    

Translate
DUYURULAR - İHALELER
  Biga İlçesi Yeniçiftlik Köyü 250m³. B.A. İçmesuyu Depo İnşaatı İşi. İhale İlanı
  30.11.2016 tarihli Elektrik Kesintisi
  26-27.11.2016 Tarihli Elektrik Kesintileri
  Biga İlçesi Karabiga Mevkiinde, Sarıkaya Karaburun Elektrik Entegre Termik Santralı Duyurusu.
  BİGA İLÇESİ HİSARLI YOLU 5+100 KM ASFALT KAPLAMAYA HAZIR TEMEL TABAKASI YAPILMASI VE YIKANMIŞ MICIR TEMİNİ İŞİ
  BİGA İLÇESİ ÇEŞMEALTI YOLU 4+400 KM ASFALT KAPLAMAYA HAZIR TEMEL TABAKASI YAPILMASI VE YIKANMIŞ MICIR TEMİNİ İŞİ
  Karaburun Entegre Termik Santrali Teknoloji ve Konfigürasyon Değişikliği Projesi Duyuru İlanı
  Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı Mesken Satış İlanı
  Gökçeada Kaymakamlığı İhale İlanı
  LAPSEKİ KAYMAKAMLIĞI ( İhale İlanı )
  Çanakkale Valiliği (İl Emniyet Müdürlüğü) nün Bilgilendirme yazıları.
  Çanakkale Valiliği (İl Emniyet Müdürlüğü)’nü 05.11.2015 tarih ve 8601 sayılı "Link Verilmesi ve Bilgilendirme." yazıları.
  ÇANAKKALE KENT KÜLTÜR VE TURİZİM REHBERİ
  LİHKAB Yetkilendirmesi Hak.
  BİLGİLENDİRME
Anket

Biga İçin Ne Önemlidir


Anket Sonuçları Yükleniyor. Lütfen Bekleyin ...

» Önceki Anket Sonuçları
İstatistik
IP Adresinizi Öğrenin
   
T.C. Biga Kaymakamlığı Resmi Web Sitesi © 2005 - Bu sitenin tüm hakları saklıdır. T.C BİGA KAYMAKAMLIĞI    bilgi@biga.gov.tr